PDA

View Full Version : `Ie`xiv wK IqvnvexMutmain
05-03-2016, 12:06 PM
`Ie`xiv wK Iqvnvex

gydZx dqRyjvn Avgvb

`Ie`xiv wK Iqvnvex? GB cևki Dˇii c~e Avgv`iK `Ie` I Zvi Av`k Ges Av`wkK bZv, Ggwbfve Iqvnvex m`vq, Zv`i Av`k Ges Zv`i cavb mK gvUvgvwU aviYv bIqv cևqvRb|
`Ie`i Av`wkK bZv kvn IqvwjDjvn in. (1702-1765/1114-1176 wn.) Avi Iqvnvex`i cavb kvqL gynv` web Avyj Iqvnnve bR`x| (1703-1792 L./1115-1206wn.)
Zviv DfqB Av`k kZKi cwl `yB gnvb gbxlx| Ze Zv`i mK msw GKwU aviYv AekB wbZ ne| KviY, Kvb evw ev Av`kK wePvi KiZ nj KLbB ZvK Zvi mgq _K wewQb Ki wePvi Kiv me nq bv| ZvB Avgiv c_g Av`k kZKi weki w`K wdi ZvKve|

Av`k kZvx Ges wek BwZnvm cwieZbi wcZv
BwZnvm cwieZbi cgvb wP| BwZnvm Aaqb KijB `Lv hvq, Kxfve cw_exZ GKi ci GK cwieZb GmQ| wK hv jYxq Zv njv, GB cwieZbi wcZv Ges ZxeZv| Av`k kZvxZ Avgiv GB wcZv Ges Zvi cPZv fxlYfve j Kwi| GB kZvxZ GKB mv_ eywew, ivRbxwZ, wk, mvwnZ, `kb Ges wevbi Avg~j cwieZb mywPZ nq Ges Zv LyeB `ZMwZZ mb nq| cwieZi wfw vcb Kib hviv, Zv`i gvS AbZg wQjb AvBRvK wbDUb| wZwb 1727 wLv gZzeiY Kib| KvQvKvwQ mgqB 1725 mvj gZzeiY Kib AvaywbK ivwkqvi icKvi Rvi wcUvi `v MU| wZwb BDivc wMq Zv`i DbwZ Ges AMhvv ^P cZ Kib Ges ^`k f~wgZ cZveZb Ki bZzb Ki Mo Zvjb ivwkqvK| GB kZKi gvSvgvwS mgqB BDivci Bsjv _K i nq wkwece Ges Zv Av Av Qwoq co mviv BDivc| Gi wKQz w`b ciB m~Pbv nq divmx wecei| 1790 Gi gvSB hv Pzov ic aviY Ki| dvi weLvZ `vkwbK fjZqvi, whwb Zvi wecex gvbwmKZvi Kvib wewfb mgq `kvwiZ nqwQjb, wZwb 1778 Lv gZzeiY Kib| Ava~wbK wevbi AbZg Ae`vb we`yrkwi AvweviK gvBKj dvivWI RbMnY Kib GB kZKi klw`K 1791 wLv| dvi BwZnvmLvZ mgibvqK bcvwjqvb RbMnY Kib 1769 wLv| GgbwK cw_exi AviK cv AvgwiKvi ^vaxbZvi icKvi RR IqvwksUb RbMnY Kib| 1732 mvj Ges gZzeiY Kib 1799 wLv| (Z_m~ : w` nvbWW, AvmMi Lvb iwPZ BDivci BwZnvm Ges AvgwiKvi msw BwZnvm)
weki BwZnvmi gvo cwieZbi GB hyMmwY gymwjg RvwZi Aev wQj LyeB KiY Ges `y:LRbK| evwnK Ges eMZ cvrc`Zv-K~cgzKZvi mv_ Zv`i Avmj m` AvwZK Ges AvavwZK cZbI i nq ejZ Mj G mgq| mviv wekB gymjgvb`i Cgvbx, cZxwZMZ cZwqK, PvwiwK GgbwK mvgvwRK AvPvi-cwZI cZbi wkKvi nq Ges GB kZKB Zv P~ov ic aviY Ki| we`AvZ, wkiK-Kzdi Ges im~g Qq hvq mg& gymwjg wek| Av`kPyZ nq co mgvR I iv|
wVK Ggb mgq BwZnvmi `yBRb gnvb gbxlx gymwjg weki `ywU wfb wfb fL `egB Avwef~Z nb| `eg ejwQ G KviY h, h cwZK~j Aev Ges cZbi gyLvgywL wQj gymwjg wek, Zvi gvS Kvb RvwZi BwZnvm Ggb ew mwI weij Ges weqKi| Zv`i GKRb kvn IqvwjDjvn (Rb 1114 wn. gZz 1176 wn.) Rb MnY Kib fviZi w`jxi wbKUeZx gyRvd&di bMii GK wbfZ cjx dzjvZ|
Avi GLvb _KB wZwb Pvwjq hvb Zuvi msviKvhg| Zvui wgkbi Rb c֯Z Ki m~Y wfb GKwU `j| hviv Bmjvgi mwVK wkv I g~jevai cPvi-cmvi Ges evevqbi Rb eve c`c MnYi gvag GwMq hvb wfb GKwU BwZnvmi w`K| Avi Zv`i Dim~ix`i gvagB cKvk cvq `Ie`x wPv-PZbvi GKwU ^Z aviv|
Abw`K Avie Dcxci bR`i Dqvqbv bvgK GK Qv&&U Mvg GKB mgq AvZcKvk Kib kvqL gynv` web Avyj Iqvn&nve bR`x (Rb: 1115 wn.- gZz: 1206 wn:) Avi Zuvi gvag mw nq AviKwU avivi| GB avivi Abymvix`iK ejv nq Iqvnvex|

gynvv` web Avyj Iqvnnvei msx cwiwPwZ
1703 L. mvj bR`i AMZ Dqvqbv A‡j kvqL gynv` web Avyj Iqvnnve RbMnY Kib| mviv Avie Dcxc agi bvg ZLb bvbv aibi AbmjvwgK imygvZ, Keic~Rv, cxiK mR`v Kiv BZvw` bvbv aibi Kzmsvi cPwjZ wQj|
gynv` web Avyj Iqvnnve KziAvb mybvni cK vb AvniYi mvabvq Zuvi Rxebi cv_wgK Aavq eq Kib| wZwb emiv, evM`v` I Kzw`vb e ermi emevm Kib| bvw`i kvni Avgj (1148/1736) Bvnvb Mgb Kib Ges GwivUjxq `kY, BkivwKqv gZev` I m~dxZˡ PPv Kib| mLvb _K Kzg Mgb Kib| GLvb wZwb nv^jx gvhnvei Drmvnx mg_K cwiYZ nb| `xN mvabv, wbiewQb Aaqb, MelYv, gb Ges bvbv AwfZv ARbi ci KyiAvb mybvni my Av`k I MwZc_ mK wZwb h PZbv jvf KiwQjb ZviB AvjvK wZwb mgvRwewbgvbi mvabvq AvZwbqvM Kib| imygvZ Ges Kymsvii wei wZwb ee ivLZ i Kib Ges cKZ Bmjvgx Rxebv`ki cwZ gvbylK `vIqvZ w`Z _vKb| bR`i `vwiqv A‡ji GK cfvekvjx MvcwZ I Rwg`vi wQjb gynv` web mD` (g. 1765 L.) wZwb GB Av`vjbi cwZ AvK nq gynv` web Iqvn&nvei wklZ MnY Kib| G m~ aiB mvD` cwievii mv_ wZwb eevwnK e܇b Ave nb| gynv` web Avyj Iqvn&nvei Av`wkK PZbvq mg RbMvx gynv` web mvD`i bZZ GKwU cfvekvjx ivRbwZK kw wnmve weKwkZ nq Ges GKwU MwZkxj Av`vjbi ic cwiMn Ki| Zviv L L hyvwfhvb cwiPvjbv Ki bR` I Zvi Avkcvki MvkvwmZ Ajjv `Lj Ki bq| my`xN 28 ermi ch Zv`i GB hyvwfhvb AevnZ _vK Ges GK wekvj f~L Zviv wbR`i wbqY wbq bq| wewRZ Ajmg~n GB Av`wkK PZbvi cwZdjb NUvbv nq Ges KziAvb mybvni AvjvK ckvmwbK AeKvVvgv Mo Zvjv nq| me gReyZ `yM wbgvb Kiv nq Ges kiqx c_vq KvRx I gydZx wbqvM Kiv nq| 1773 mvj GB evwnbx GKwU P~ov hy wiqv`i kvmK `vnnvgK civwRZ mLvb wbR`i wbqb cwZv Ki| 1792 mvj Z_v 1206 wnRixZ GB gnvb msviK cicvi cvwo Rgvb|
kvn IqvwjDjv `njfx in. RbMnY Kib 1114 wnRixZ Ges gZzeiY Kib 1167 wnRixZ| `Lv hvQ h, kvqL gynv` web Avyj Iqvn&nve kvn IqvwjDjvni GK ermi ci RbMnY Kib Ges cvq 90 ermi eqm kvn IqvwjDjvni gZzi 30 ermi ci Bnavg ZvM Kib|
(Z_m~: ZvixL `vIqvZ I AvhxgZ, Bmjvgx AvKx`v, `Ie` Av`vjb)

wn`yvbi Aev Ges kvn IqvwjDjvn I Zuvi Dim~ix`i cևPv
Gw`K wn`yvbi gymwjg kvmb gwKi gyL co hvq `xN 5/6 kZ ermi ivRZ Kivi ci| AvIiRei (1618-1770 Lv) ci Avi KD Ggb Avmbwb, whwb eyw Ges cvi gvag wUwKq ivLeb gymwjg mvR| AfixY Kv`j, ewnki Avgb Ges wbR`i g~jevai Aeq, cvrc`Zv Ges K~cgzKZvi KviY wn`yvbi gymjgvbiv ZLb wewfbfve c`wgZ| Avi GB myhvMK KvR jvwMq gZvjvjyc mvRev`x BsiRiv 1757 Lv kvn mvnei wZivavbi gv KqK ermi c~eB cjvkxi cv͇i beve wmivRyϊjvK civwRZ Ki| kvn mvnei gZzi `yB ermi ci 23 Avei 1766 Lv gvZveK 1178 wnRixZ GK hy Zviv myRvD``jvK civwRZ Ki| 1799 Lv (1214 wn.) myjZvb wUcyKI civwRZ Ki| kvn IqvwjDjvn Zvi `~i`w Ges wePYZv viv e c~eB GK_v Abyaveb KiZ ciwQjb h, GLwb AvhvwPZ ki cwZivai Kvb eev bv Kiv nj Aev ne fqven| wbR`i ^vaxbZv I mvefgi mv_ mv_ Bgvb-AvwK`v Ges wPv-PZbvI wemRb w`Z ne G`i nvZ| myZivs GLwb Kvb KvhKwi mycwiKwZ eev MnY KiZ ne| mB j GKwU Av`k `j Mo Zzjb wZwb| GB `jwUi ciewZ cRbB kvn mvnei gZzi gv 101 ermi 1846 mvj cwZv Kib `Ie` gv`vmv| `Ie`x Ijvgvq Zv`i c~emyix`i gZ wbvi mv_ KvR Ki hvb Ges BsiR`iK `kQvov Kivi Rb Mvcb Ges cKvk wewfb Kgm~wP MnY KiZ _vKb| BsiRivI eyS dj h, GB Avwjg mgvRK `gb bv Kiv Mj Avgiv ewkw`b G`k wUKZ cviev bv| ZvB wewfb Kkj Zviv Avwjg`iK chy` I wbRxe KiZ _vK Ges RbmvaviY _K Zv`iK wewQb Kivi AcPvq gZ DV| Avi GRb jwjq `q Avng` iRv Lvb eijfxi (1856-1921/1272-1340) gZ wKQz ^v_jvjyc c`jnx kYxK Avng` iRv Lvb I Zvi Abymvix e`vZxiv BsiRi ccvlKZvq mvaviY gvbyli KvQ cPvi Ki eovq h, GB me `Ie`xiv Iqvnvex`i wkl| Giv Ges Iqvnvexiv GKB gZv`ki Abymvix|
`yB RvgvZi cviwiK mK Ges hvMvhvM
eZ `Ie`xiv Iqvnvex`i wklZ MnY Zv `~ii K_v eis c_gw`K AbK `Ie`x Avjg Zv`i mK bv Rvbvi KviY Zv`i wei eB-c ch wjLQb| hvi wKQz eYbv GKUz ci AvmQ| kvn IqvwjDjv Ges kvBL Beb Iqvnnve GK hyMi gvbyl nIqv ^ˡI Zv`i gvS `Lv nIqv Zv `~ii K_v Zv`i GKRb AviKRbK RvbZb Ggb Kvb cgvbI cvIqv hvq bv| kvn IqvwjDjvn 1142wnRixZ nRi Dχk gv-gw`bvq hvb| m mgq kvBL Beb Iqvnnve bR` wQjb| Zvi cfve ZLb gv-gw`bvq weͅZ nqwb Ges gynv` web mvD` ZLbI Zvi nvZ evqvZ Mnb Kibwb| kvn mnei AvieMgYi cvq GKk ermi ci 1822 Lv mq` Avngvv` knx` ivn. (1201-1246 wn./1786-1830 L) I Zvi mwiv nR hvb| kvBL Beb Iqvnnve Zvi 30 ermi c~eB gZzeiY Kib Ges 1818 mvji 6B Gwcj ZzwK mbvcwZ Bevwng cvkvi nvZ mvD`i cy Avyjvni AvZmgcYi ga w`q Iqvnvex`i cZb nq| mq` Avng` knx` hLb nR hvb ZLb gv-gw`bvq Iqvnvex`i Kvb wPI wQj bv| myZivs Zvi wklZ MnbI Kvb ckB DV bv| Gici kvn mvnei gZzi 101 ermi ci `Ie` gv`ivmv cwZwZ nq| GB mgqi gvS GB `yB `ji cviwiK mKi Kvb hyMm~ cvIqv hvq bv| wK c_g BsiRiv Ges cieZxZ e`vZxiv GB AccPvi Pvjvq h, `Ie`xiv Iqvnnvex| GB Acev` Avivc Ki Zviv RbmvaviYi gb `Ie`x`i cwZ Nbv mwi Accqvm Pvjvq| kvqL gynv` web Avyj Iqvnnvei Abymvix wKQz Kicx Iqvn&nexi KvhKjvci KviY hnZz mviv weki gymjgvb`i A͇i Zv`i cwZ Nbv RbwQj mnZz `Ie`x`iK Iqvnnex Acev` `Iqvi KviY AbK mvaviY gvbylI `Ie`x`iK ivm~j I Bmjvgwelx GKwU v `j gb KiZ _vK| Aek mZv^lx gvbyli KvQ eveZv ekxw`b A _vKwb| Zvnj `Lv hvQ h, BsiRiv `Ie`x`i BsiR welbxwZi Kvib Avi e`vZxiv wbR`i PvUzKvixZvi bxwZi Kvib Ges `Ie`x`i e`vZweiax f~wgKvi Kvib `Ie`x`i wei Gnb AccPvi Pvjvq eZ: Zviv GK wXj `yB cvwL wkKvii Pv Ki| GKmv_ `ywU nK RvgvZi wei ccvMvv Pvwjq hvq|

kvBLi wei ccvMvv Ges Ijvgvq nKi Dci Zvi cfve
kvBL gynv` web Avyj Iqvn&ne gZzeiY Kib 1206 wn. Z_v 1792 Lv| kvqLi gZzi 12 ermi ci 1218 wnRixZ mvE` eski bZZvaxb kvqLi Abymvixiv gv-g`xbvi Ici Avgb Ki Ges we`AvZ DQ`i bvg Gme A‡j we`gvb mvnvex`i wZweRwoZ vbmg~nK mg~j wbw Ki dj| Zv`i Gme AvPiYi KviY wekgymwjgi A͇i Zv`i cwZ weic cwZwqv mw nq| Zv`i Gme AvPiYK cuywR Ki ZrKvjxb Aviei Abvb MvcwZiv kvqLi wei wewfb AccPvi Pvjvq| A_P kvqLi Abymvix`i ga _K wKQz AwZDrmvnx gvbylB Gfve mvnvex`i KeiwjK asm Ki| wZwb euP _vKj Gwj ^xKwZ w`Zb Ggb K_v Avgiv ejZ cvwi bv| wK Zuvi wei Ggb Rvikvi AccPvi PjZ _vK h, nvbx Djvgvq KivgI Zvi cfve _K gy _vKZ cvibwb|
kvqL Avng` hvBbx `vnjvb (g. 1304. wn) whwb Zuvi hyM kvdqx gvhnvei mePq eo gydZx ej MY nZb| wZwb Iqvnvex`i wei ^Z M֚ iPbv Kib|
wekeiY wdKvnwekvi` Avjvgv Beb Ave`xb kvgx i. (1198-1252 wn./1784-1836 L.) ch Gme ccvMvvq cfvweZ nq cob Ges kvqL I Zvi Abymvix`i mK KVvi ge Kib| A_P wZwb kvqLi KvQvKvwQ mgqi Ges KvQvKvwQ A‡ji Awaevmx wQjb| wZwb Zuvi weLvZ M֚ iyj gynvZvii wRnv` Aavq kvqLi Abymvix`iK LviRx ej AvLvwqZ Kib Ges Zvui I Zuvi Abymvix`i mK wewfb wfwnxb K_v wjwce Kib| Avjvgv kvgx k`i AccPvi GZUvB cfvweZ wQjb h, GB `jwU mK mvgvb Rvbvi Ges evuP-wePvi KiviI cևqvRb gb Kibwb| kvgx in. Zv`i mK GZB A wQjb h, kvqLi bvgUvi I fzj Ki emb| wZwb jLb, LviRx nIqvi Rb wbR`i wecixZ wPvi gvbyl mK Kvdi nq hvIqvi aviYv cvlbB h_| hgb Avgv`i hyM Avgiv Avyj Iqvnnvei Abymvix`i gvS `LZ cvB, hviv bR` _K ewiq nvivgvBbi Ici Avgb KiQ| Zviv nv^jx gvhnvei Abymvix, wK Zv`i mgmv njv, Zviv Gic aviYv cvlY Kib h, hvivB Zv`i AvKx`v-wekvmi weiwaZv Kie ZvivB gykwiK ej MY ne| GB wfwˇZB Zviv Avnjym mybvn Iqvj RvgvAvZi Abymvix Avwjg`iK nZv Kiv nvjvj gb KiQ| Avjvn Zv`i Dci 1233 wnRixZ weRq jvf KiQ|
dvZvIqvq kvgx, L:6, cv 413 (gvKZvevq hvKvwiqv `Ie` _K gyw`Z)
GKBfve Avjvgv KvRx kvIKvbx (g. 1255 wn.) Ges bIqve wmxK nvmvb Lvb wKbvIRx (1832-1889) kvqLi KVvi mgvjvPbv Kib|
Aev` hZ`yi evSv hvq ZvZ gb nq h, weivaxiv kvqLi RxekvZB Zuvi wei wg_v evbvqvU bvbvRe Qwoq `q| kvqL hLb Ggb AccPvii Lei cjb Ges `LZ cjb h, AvwjgivI Zvi mK g` aviYv cvlY KiZ i KiQ, ZLb wZwb Zuvi Qv Avyj Avhxh Avj mvBbK GKwU c w`q gvi Avwjg`i KvQ cvVvjb| ZvZ wZwb GK RvqMvq wbR`i mK jLb, Avjvni cksmv| Avgiv Bgvg Avng` in.-Gi Abymvix; bZzb wKQz DvebKvix bB| Avi Avwg (kvqL) Avjvn, Zuvi dikZv Ges Zvgv`iK mv iL ejwQ h, Avwg Avjvn I Zuvi ivmyji `xbi Dci AvwQ Ges Avwg Avnj Bjgi AbymiY Kwi|
Ab GKwU c wjLb, Avjvni RbB mKj cmskv| Avwg Abymvix, DveK bB, Avgvi AvwK`v Ges ag-wekvm mUvB, h AvwK`v Ges ag wekvmi Dci Avnj mybvZ Iqvj RvgvAvZ AvQ| hvi Dci Pvi Bgvg Ges Zvi Abymvixiv we`gvb| gvUK_v ZvInx`i cwZ Avnevb Ges wkiK _K evav c`vb ewZZ hv wKQz Avgv`i mK ejv nQ me Avgv`i Dci Acev` e Avi wKQz bq| (gb&Ryi bvgvbx in. wjwLZ kvqL gynv` web Avyj IqvnnveK wLjvd cևcMv c. 57 _K MwnZ|)

mvnvivbcyix in. I gv`vbx in. Gi fyj mskvab Ges weewZ c`vb
Gfve kvqL Ges kvqLi gZzi ci Zvi Qj Avyjvn Beb gynv` c wjL Ges cyK iPbv Ki Zv`i wei Qovbv Re mg~ni Di `b| wK Zv`i Gme jLv weiax`i AccPvii fxo nvwiq hvq| Avi Gme AccPvii dj Avgv`i `Ie`x Ijvgvq KivgI cfvweZ nq cob| `Ie`x gvQjvKi AbZg gwblx Lwjj Avng` mvnvivbcyix in. (1269-1346wn./1852-1927 L.) 1325 wnRixZ ZvQw`KvZ wKZve, hwU wZwb nvivgvBb kvwidvBbi Avwjg`i cևki Dˇi wjLwQjb, mLvb wZwb Iqvnnvex`i Avnjym-mybvn Iqvj RvgvZ _K LvwiR ej ge Kib| cieZxZ wZwb eve Aev mK AeMZ nvb| myZivs wZwb GB NUbvi 20 ermi ci hLb 1344 wnRixZ gw`bvq wnRiZ Ki hvb ZLb wZwb c~ei gZ _K wdi Avmb Ges jvnvii ZrKvjxb `wbK cwKvZ Zvi weewZ Qvcvbv nq| mLvb wZwb fve Iqvnnvex`i AbK cksmv Kib| `Ie`i Rb GK gwblx kvBLyj Bmjvg nhiZ gvIjvbv mvBb Avngv` gv`vbx in (1296-1377 L./1879-1957L.) 1910 mvj Avk-wknveym mvwKe bvg GKwU wKZve wjLb mLvb wZwb Iqvnnvex`i mK jLb h, Avnj Avie Iqvnnvex`iK B`x-bvmviv, wn`y Ges AwMcyRK`i Pq I AwaK Nbv Ki (c. 47) wK G wKZve wjLvi 14 ermi ci 1924 Lv kixd mvBbK nwUq gv-gw`bvi gZv `Lj Ki bq| eZgvb m`x ivResk hviv kvqL gynv` web Avyj Iqvnnvei Abymvix Iqvnnvex wQj| Gi dj Zv`i mK bZzb Ki Rvbvi myhvM nq| myZivs wZwbI 1925 Lv Rwg`vi cwKvZB GK weewZi gvag Zvi c~ei _K wdi Avmb| (m~: gb&Ryi bvgvbx wjwLZ kvqLK wLjvd cևcMv) c. 41 Ges 82 cvi mvimsc)
`Ie`x Ges Iqvnnex`i gvS wgj-Awgj cmsM
GKZev`i wekvmK Kib, KziAvb kixd _K Zvi cgvb Dcvcb Ges ZvInx`i DjywnqvZ I ZvInx` ie~weqvZi gvS cv_K wbYq, ZvInx` I mybZi cwZ Avnevb, wkiK we`vAvZI im~gvZi weiaxZv, evwZji wei wRnv` Ges AaviY Ges beex cwZZ Avjvni GB Rgxb LjvdZ cwZvi Rb mevKib Pv Z`exi Kiv BZvw` welq `Ie`x gvQjvK Ges Iqvnnex`i gvS PgrKvi mv`m cvIqv hvq| Gi dj Ggb g nIqv me bq h, Dfq Av`vjbi gvS Kvb hvMm~ AvQ| GKviYB AbK e`AvZx kvn BmgvCj knx` in. (1193-1246 wn.)-Gi ZvKweqvZzj Bgvb K kvBL gynv` web Avyj Iqvnnvei wKZveyZ ZvInx`i Abyev` ej djQb| A_P Dfq wKZvei eYbv fw Ges AvwK viv ZB cwZqgvb nq h, `yBwU m~Y wfb wKZve| `yB wKZvei iPbvkjx Ges weYvki gvS mvgvbZg mv`k cvIqvI gywj| hw`I Dfq wKZvei welqe Ges ee GK| GB `yB `ji Rnv`x Av`vjbi MwZ-cKwZI AbKUv mv`kc~Y| GKviYB Kvb kvqLi KvQ _K `xv MnY Kib Ges fviZ Gm BsiRweivax Av`vjb Rwoq cob| A_P mq` mvne n hvb 1822 Lv| Avi kvqL Beb Iqvn&nve Zvi 30 ermi c~e cijvK Mgb Kib| Zvnj wZwb kvqLi KvQ Kxfve `x MnY Kijb?
hvB nvK `Lv hvQ h, gwjK welqwjZ GB `yB `ji gvS Zgb Kvb cv_K bB| Ze wKQz wKQz iZc~Y AvwK`vMZ welq gZZZv `Lv hvq| Ze Zv Zgb eo wKQz bq| m me cv_Ki wfwˇZ nK-evwZj wbwbZ nq bv| hgb-Iqvnnvexiv ej _vK ivmyji iIRv kixd whqviZi Dχk mdi Kiv Rvqh bq| bex mv. Ges bK ev`v`i Dwmjv w`q `vqv Kiv Ges ivm~ji iIRvi KvQ DcwZ nq mvjvg Rvbvbvi ci ivm~ji KvQ kvdvqvZ Zje Kiv, eyRyM`i wZweRwoZ vbmg~n _K eiKZ jvf KivK Zviv we`vAvZ gb Ki| Gicfve ivm~ji kvb wjwLZ KweZvq ivm~ji KvQ mvnvh cv_bv Ges dwiqv` Rvbvbv, hv mvaviYZ cZxKx Ges icK nq _vK ZvI Zv`i wbKU Rvqh bq| AviKwU welqI Zviv KVviZv c`kb Ki, mwU njv bvgvh ZiKKvixK Kvdi mve Kiv| Gme gvmAvjvq `Ie`xiv Iqvnvex`i _K wfbgZ cvlY Ki| Avi Avnj Bjgi wbKU G K_v my h, Gme gvmAvjvq `Ie`x Djvgvq Kivg nKi Dci AwawZ iqQb|
(Z_ m~: gbRyi bygvbx wjwLZ ccvMv cy. 69-76

`Ie`x-Iqvnvex Zzjbvg~jK wePvi Ges Iqvnvex`i mwVK g~jvqb
AvMB DjL Kiv nqQ h, kvBL I Zvi Abymvixiv Aviei Avkcvk Ajmg~n m me KvRB KiQb, hwj fviZ el kvIqvwjDjvn I Zvi Dim~ix `Ie`x Avwjgiv KiQb| AbK Zviv GKB KgcwZ MnY KiQb| `yB fL cevwnZ nqQ GKB b`xi `yBwU aviv| wK ZvB ej GB `yB RvgvAvZi gvS Kvb cv_K bB GgbwU ejv hve bv| kvn IqvwjDjvn in. Gi msvi Kvhgi h ecKZv Avgiv j Kwi Zv wb:m`n Iqvnvex`i KgavivZ AbycwZ| hw`I Zv`i wekvj Ae`vb iqQ|
Iqvnvex`i eve Aevb wbYq Ges mwVK g~jvqb wVK ZvB nZ cvi, hv `Ie`i AbZg `xvi nhiZ gvIjvbv ikx` Avng` Mvynx (1244-1323 wn. 1829-1905 L.) Zvi dvZvIqvZ DjL KiQb| GK cևki Dˇi wZwb ejb: gynv` web Avyj IqvnnveK gvbyl Iqvnvex ej| wZwb fvj gvbyl wQjv| bwQ nv^jx gvhnvei Abymvix wQjv| nv`xmi Dci Avgj KiZb| we`vAvZ, wkiK _K evav w`Zv| wK Zvui ^fve wQj KVviZv| Zv mˡI wZwbI Zvi Abymvixiv fvj| Ze hLbB mxgv AwZg KiQb ZLbB Zuv`i gvS dvmv` Gm MQ| AvwK`v mevi GKB| Avgji gvS cv_K eZ nvbvdx, kvdqx, gvjKx nv^jxj cv_Ki bvq| (dvZvIqvq ikxw`qvn c. 280, gvKZvevq _vbex `Ie`))
GB msw KqKwU evK h K_v wZwb e KiQb Zv Iqvnvex`i eve AevK Avgv`i mvgb Ki `q| ccvZ Ges AwZib gy GB g~jvqb wb:m`n GB RvgvZi mwVK Aevb wbYq h_vchy Ges evemZ|
mvaviYZfve e`vAvZxiv h A_ Iqvnvex kwUK eenvi Ki _vK A_vr BmjvgK weKZKvix, ivm~ji cwZ welcvlYKvix, m A_ `Ie`xiv hgb Iqvnvex bq, ^qs IqvnvexivI m me Acev` _K m~Y gy| eis mwZKvi Bmjvgi Lv`g Ges ivm~ji cKZ Abymvix AvR mviv cw_exZ GB `yB wkweiB mxgve ejj fzj ejv ne bv|
hw`I nK I nvwbqvZi `Ie`x Ges Iqvnvex Dfq RvgvZ c`x& Av`k Zzj, Dfq `jB KziAvb mybvni cPviKvix| `xbi Lv`g Ges Bmjvgi cK `vC| Z_vwc `Ie`x`i Lv`vfxwZ, ivm~jfw, AvZw, ZvmvDdPPv Ges mvjvd cxwZ; Bmjvgi mZ, my`i Ges KjvYi my fveaviv ivq Zv`i eZ GhyM Zv`i ^Z ewk ``xcgvb| BdivZ I ZvdixZ `yB cvwKZvi gvSvgvwS GZ`vj Ges gvagcv I fvimvgc~Y Av`kB Zv`i wkAvi ev cwiPq, h Kw cv_i Iqvnvexiv cyivcywi DxY nqQ Zv ejv hve bv|
h_v_ ejQb mvwq` Aveyj nvmvb Avjx b`fx in. Zvi weLvZ M֚ ZvixL `vIqvZ I AvhxgvZ| Zuvi ee Zzj aiB GB m`f kl KiwQ|

b`fx i.-Gi weklY Ges g~jvqb
gvIjvbv Avjx wgquv b`fx in. Iqvnvex Av`vjbi cwZvZv kvqL gynv` web Avyj Iqvnnve Ges `Ie`x`i Av`wkK bZv kvn IqvwjDjvn `njfx in. Dfqi gvS Zzjbvg~jK wePvi KiZ wMq ejb, ZvInx`i AvKx`v ^Q I KiY, KziAvb gvRx` _K Zvi cgvb Dcvcb, ZvInx`i DjywnqvZ Ges ZvInx` ie~wqvZi gvS cv_K wbYqi mK hZ`~i, m me kvnIqvwjDjvn Ges kvqL gynv` Beb Avyj Iqvnnvei wPv-PZbv Ges weklY eo mv`k cwijwZ nq| wK kvn mvnei Kgi e Ges Zvi msvi g~jK Bmjvnx KvRi gq`vb Zvi Pq AbK ekx ck| mLvb kvn IqvwjDjvn in.-Gi KgKv Bmjvgx vb-wevbi cybixeb, Bmjvgx PZbvq bevqb kixqZi g~j j I M~pZˡ Avwevi, kixqZ Ges Bmjvgx wkvK MvQvjvfve Ges cwic~Yic Dcvcbi gZv Bjgx Kvibvg Ges Bjgx weiZv `~ixKiY Ges wdKnx gvhnvemg~ni ccvZ`yZvi mskvab, AvKj I bKji gvS mg^q mvab Ges wdKnx gvhnvemg~ni gvS mg^qi gZ weklYagx MelYvj KvR; wn`yvb Bmjvgx bZZ msiYi Pv, AvZw Ges Gnmvbi ͇i cQvi `vIqvZ I Zvi wkv`vb Ges KgV Dchy gvbyli ZiweqZ GmKj welq Zvi Kg wgkbi Af~ wQj|
Gme wKQzi cvkvcvwk kvn mvnei GLvb BKevji fvlvq wnRvhx evjyKvc (Z_v wbgj ZvInx`i k Rwgb) RgRgi mywg cvwb cg fvjevmv Ges bZv KvgjZvi `yai bni) I AvQ, hv kvn mvnei wekl cwiek , ZiweqZ Ges ZvmvDd I myj~Ki dj|
GB `wKvY _K `Lj kvn mvne Ges kvqLi gvS Zzjbv Kiv Ges Zv`i Dfqi gvS mv`k-gZK A^lY gvUI hvwK Ges eveagx gb nq bv| [ZvixL `vIqvZ I AvhxgvZ, L.5, c: 397 Blr cwiewZZ Ges mswcZ]

tariq
05-03-2016, 03:54 PM
আস সালামু আলাইকুম

জাজাক আল্লাহ খাইর

Mutmain ভাই

আপনি পোস্টটি ANSI/BIJOY FONT এ দিয়েছেন, তাই লেখাটির ফন্ট ভেঙ্গে গিয়েছে।
নিচে আমি লেখাটি unicode এ convert করে দিয়েছি।

tariq
05-03-2016, 04:04 PM
দেওবন্দীরা কি ওয়াহাবীমুফতী ফয়জুল্লাহ আমান
দেওবন্দীরা কি ওয়াহাবী? এই প্রশ্নের উত্তরের পূর্বে আমাদেরকে দেওবন্দ ও তার আদর্শ এবং আদর্শিক নেতা, এমনিভাবে ওয়াহাবী সম্প্রদায়, তাদের আদর্শ এবং তাদের প্রধান সম্পর্কে মোটামোটি ধারণা নেওয়া প্রয়োজন।


দেওবন্দের আদর্শিক নেতা শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. (১৭০২ ১৭৬৫/১১১৪-১১৭৬ হি.) আর ওয়াহাবীদের প্রধান শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নজদী। (১৭০৩-১৭৯২ খৃ./১১১৫-১২০৬হি.)তারা উভয়েই অষ্টাদশ শতকের প্রষিদ্ধ দুই মহান মনীষী। তবে তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি ধারণা অবশ্যই নিতে হবে। কারণ, কোন ব্যাক্তি বা আদর্শকে বিচার করতে হলে কখনই তাকে তার সময় থেকে বিিছন্ন করে বিচার করা সম্ভব হয় না। তাই আমরা প্রথমে অষ্টাদশ শতকের বিশ্বের দিকে ফিরে তাকাব।


অষ্টাদশ শতাব্দী এবং বিশ্ব ইতিহাসে পরিবর্তনের ক্ষিপ্রতা


ইতিহাস পরিবর্তনের প্রমান্যচিত্র। ইতিহাস অধ্যয়ন করলেই দেখা যায়, কীভাবে পৃথিবীতে একের পর এক পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু যা লক্ষণীয় তা হলো, এই পরিবর্তনের ক্ষিপ্রতা এবং তীব্রতা।
অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা এই ক্ষিপ্রতা এবং তার প্রচণ্ড তা ভীষণ ভাবে লক্ষ্য করি। এই শতাব্দীতে একই সাথে বুদ্ধিবৃত্তি, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সুচিত হয় এবং তা খুবই দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয়।পরিবর্তের ভিত্তি স্থাপন করেন যারা, তাদের মাঝে অন্যতম ছিলেন আইজ্যাক নিউটন। তিনি ১৭২৭ খ্রিষ্ট্রাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। কাছাকাছি সময়েই ১৭২৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন আধুনিক রাশিয়ার রূপকার জার পিটার দ্যা গ্রেট। তিনি ইউরোপে গিয়ে তাদের উন্নতি এবং অগ্রযাত্রা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন এবংস্বদেশ ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন নতুন করে গড়ে তোলেন রাশিয়াকে। এইশতকের মাঝামাঝি সময়েই ইউরোপের ইংল্যান্ড থেকে শুরু হয় শিল্প বিপ্লব এবং তা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে সারা ইউরোপে। এর কিছুদিন পরেই সূচনা হয় ফরাসী বিপ্লবের। ১৭৯০ এর মাঝেই যা চুড়ান্ত রূপ ধারণ করে।
ফ্রান্সের বিখ্যাত দার্শনিক ভলতেয়ার, যিনি তার বিপ্লবী মানসিকতার কারনে বিভিন্ন সময় দেশান্তরিত হয়েছিলেন, তিনি ১৭৭৮খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।আধূনিক বিজ্ঞানের অন্যতম অবদান বিদ্যুৎশক্তির আবিস্কারক মাইকেল ফ্যারাডেও জন্মগ্রহণ করেন এই শতকের শেষদিকে ১৭৯১খ্রিষ্ট্রাব্দে। ফ্রান্সের ইতিহাস খ্যাত সমরনায়ক নেপোলিয়ান জন্মগ্রহণ করেন১৭৬৯খ্রিষ্টাব্দে। এমনকি পৃথিবীর আরেক প্রান্ত আমেরিকার স্বাধীনতার রূপকার জর্জ ওয়াশিংটন জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৩২সালে এবং মৃত্যুবরণ করেন১৭৯৯খ্রিষ্টাব্দে। (তথ্যসূত্র : দি হানডেড, আসগর খান রচিত ইউরোপের ইতিহাস এবং আমেরিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)


বিশ্বের ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনের এই যুগসন্ধিক্ষণে মুসলিম জাতির অবস্থা ছিল খুবই করুণ এবং দু:খজনক। বাহ্যিক এবং বস্তুগত পশ্চাৎপদতা-কূপমণ্ডুকতার সাথে তাদের আসল সম্পদ আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক পতনও শুরু হয় বলতে গেলে এসময়ে। সারা বিশ্বেই মুসলমানদের ঈমানী, প্রতীতিগত প্রত্যয়িক, চারিত্রিক এমনকি সামাজিক আচার-পদ্ধতিও পতনের শিকার হয় এবং এই শতকেই তা চূড়ান্ত রূপধারণ করে। বিদআত, শিরক-কুফর এ বংরুসূমে ছেয়ে যায় সম্*স্ত মুসলিমবিশ্ব। আদর্শচ্যুত হয়ে পড়ে সমাজ ও রাষ্ট্র।

ঠিক এমন সময়ে ইতিহাসের দুইজন মহান মনীষী মুসলিম বিশ্বের দুটি ভিন্ন ভিন্ন ভুখণ্ডে দৈবক্রমেই আবির্ভূত হন। দৈবক্রমে বলছি এ কারণে যে, যে প্রতিকূল অবস্থা এবং পতনের মুখোমুখি ছিল মুসলিম বিশ্ব, তার মাঝে কোন জাতির ইতিহাসে এমন ব্যক্তি সৃষ্টিও বিরল এবং বিস্ময়কর। তাদের একজন শাহ ওয়ালিউল্লাহ (জন্ম ১১১৪ হি. মৃত্যু ১১৭৬ হি.) জন্ম গ্রহণ করেন ভারতের দিল্লীর নিকটবর্তী মুজাফ্*ফর নগরের এক নিভৃত পল্লী ফুলাতে।

আর এখানে থেকেই তিনি চালিয়ে যান তাঁর সংস্কার কার্যক্রম। তাঁর মিশনের জন্য প্রস্তুত করে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দল। যারা ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রচার-প্রসার এবং বাস্তবায়নের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এগিয়ে যান ভিন্ন একটি ইতিহাসের দিকে।
আর তাদের উত্তরসূরীদের মাধ্যমেই প্রকাশ পায় দেওবন্দী চিন্তা-চেতনার একটি স্বতন্ত্র ধারা।
অন্যদিকে আরব উপদ্বীপের নজদের উয়ায়না নামক এক ছো্ট গ্রামে একই সময়ে আত্মপ্রকাশ করেন শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্*হাব নজদী (জন্ম: ১১১৫ হি.- মৃত্যু: ১২০৬ হি আর তাঁর মাধ্যমে সৃষ্টি হয় আরেকটি ধারার। এই ধারার অনুসারীদেরকে বলা হয় ওয়াহাবী।


মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের সংক্ষীপ্ত পরিচিতি
১৭০৩খৃ. সালে নজদের অন্তর্গত উয়ায়না অঞ্চলে শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব জন্মগ্রহণ করেন। সারা আরব উপদ্বীপে ধর্মের নামে তখন নানা ধরনের অনৈসলামিক রুসুমাত, কবরপূজা, পীরকে সেজদা করা ইত্যাদি নানা ধরনের কুসংস্কারপ্রচলিত ছিল।

মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব কুরআন সুন্নাহর প্রকৃষ্ট জ্ঞান আহরণের সাধনায় তাঁর জীবনের প্রাথমিক অধ্যায় ব্যয় করেন। তিনি বসরা, বাগদাদ ও কুর্দিস্থানে বহু বৎসর বসবাস করেন।

নাদির শাহের আমলে (১১৪৮/১৭৩৬) ইস্পাহানে গমন করেন এবং এরিষ্টোটলীয় দর্শণ, ইশরাকিয়া মতবাদ ও সূফীতত্ত্ব চর্চা করেন। সেখান থেকে কুম গমন করেন। এখানে তিনি হাম্বলী মাযহাবের উৎসাহী সমর্থকে পরিণত হন। দীর্ঘ সাধনা, নিরবিছন্ন অধ্যয়ন, গবেষণা, ভ্রমন এবং নানা অভিজ্ঞতা অর্জনের পর কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট আদর্শ ও গতিপথ সম্পর্কে তিনি যে চেতনা লাভ করেছিলেন তারই আলোকে তিনি সমাজবিনির্মানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। রুসুমাত এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি স্পষ্ট বক্তব্য রাখতে শুরু করেন এবং প্রকৃত ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিতে থাকেন। নজদের দারিয়া অঞ্চলের এক প্রভাবশালী গোত্রপতি ও জমিদার ছিলেন মুহাম্মদ বিন সউদ (মৃ. ১৭৬৫ খৃ.) তিনি এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মুহাম্মদ বিন ওয়াহ্*হাবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ সূত্র ধরেই সাউদ পরিবারের সাথে তিনি বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্*হাবের আদর্শিক চেতনায় সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠী মুহাম্মদ বিন সাউদের নেতৃত্বে একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে বিকশিত হয় এবং একটি গতিশীল আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। তারা খণ্ড খণ্ড যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করে নজদ ও তার আশপাশের গোত্রশাসিত অঞ্চলগুলো দখল করে নেয়। সুদীর্ঘ ২৮ বৎসর পর্যন্ত তাদের এই যুদ্ধাভিযান অব্যাহত থাকে এবং এক বিশাল ভূখণ্ড তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়।

বিজিত অঞ্চলসমূহে এই আদর্শিক চেতনার প্রতিফলন ঘটানো হয় এবং কুরআন সুন্নাহর আলোকে প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়।সর্বত্র মজবুত দুর্গ নির্মান করা হয় এবং শরয়ী প্রথায় কাজী ও মুফতী নিয়োগ করা হয়। ১৭৭৩ সালে এই বাহিনী একটি চূড়ান্ত যুদ্ধে রিয়াদের শাসক দাহহামকে পরাজিত সেখানে নিজেদের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৯২ সাল তথা ১২০৬ হিজরীতে এই মহান সংস্কারক পরপারে পাড়ি জমান।
শাহ ওয়ালিউল্লা দেহলভী রহ. জন্মগ্রহণ করেন ১১১৪ হিজরীতে এবংমৃ ত্যুবরণ করেন ১১৬৭ হিজরীতে। দেখা যাচ্ছে যে, শায়খ মুহাম্মদ বিনআব্দুল ওয়াহ্*হাব শাহ ওয়ালিউল্লাহর একবৎসর পরেজন্মগ্রহণ করেন এবং প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে শাহওয়ালিউল্লাহর মৃত্যুর ৩০ বৎসর পরে ইহধাম ত্যাগ করেন।
(তথ্যসূত্র: তারীখে দাওয়াত ও আযীমত, ইসলামী আকীদা, দেওবন্দ আন্দোলন)

হিন্দুস্তানের অবস্থা এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তাঁর উত্তরসূরীদের প্রচেষ্টা


এদিকে হিন্দুস্তানের মুসলিম শাসন হুমকির মুখে পড়ে যায় দীর্ঘ ৫/৬ শত বৎসর রাজত্ব করার পর।আওরঙ্গজেবের (১৬১৮-১৭৭০ খৃষ্টাব্দ) পরে আর কেউ এমন আসেননি, যিনি বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে টিকিয়ে রাখবেন মুসলিম সম্রাজ্য। অভ্যন্তরীণ কোন্দল, বহিশত্রুর আক্রমন এবং নিজেদের মূল্যবোধের অবক্ষয়, পশ্চাৎপদতা এবং কূপমণ্ডুকতার কারণে হিন্দুস্থানের মুসলমানরা তখন বিভিন্নভাবে প্রদমিত। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতালোলুপ সম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে শাহ সাহেবের তিরোধানের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেই পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পরাজিত করে। শাহ সাহেবের মৃত্যুর দুই বৎসর পর ২৩ অক্টোবর ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ১১৭৮ হিজরীতে এক যুদ্ধে তারা সুজাউদদৌলাকে পরাজিত করে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে (১২১৪ হি.) সুলতান টিপুকেও পরাজিত করে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ তার দূরদৃষ্টি এবং বিচক্ষণতা দ্বারা বহু পূর্বেই একথা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, এখনি আযাচিত শত্রুর প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা না করা হলে অবস্থা হবে ভয়াবহ। নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্তের সাথে সাথে ইমান-আকিদা এবং চিন্তা-চেতনাও বিসর্জন দিতে হবে এদের হাতে। সুতরাং এখনি কোন কার্যকরি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেই লক্ষ্যে একটি আদর্শ দল গড়ে তুলেন তিনি। এই দলটির পরবর্তি প্রজন্মই শাহ সাহেবের মৃত্যুর মাত্র ১০১ বৎসর ১৮৪৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন দেওবন্দ মাদ্রাসা। দেওবন্দী ওলামায়ে তাদের পূর্বসুরীদের মত নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যান এবং ইংরেজদেরকে দেশছাড়া করার জন্য গোপনে এবং প্রকাশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে থাকেন। ইংরেজরাও বুঝে ফেলে যে, এই আলিম সমাজকে দমন না করা গেলে আমরা বেশিদিন এদেশে টিকতে পারবো না।


তাই বিভিন্ নকৌশলে তারা আলিমদেরকে পর্যুদস্ত ও নির্জীব করতে থাকে এবং জনসাধারণ থেকে তাদেরকে বিিছন্ন করার অপচেষ্টায় মেতে উঠে।আর এজন্য লেলিয়ে দেয় আহমদ রেজা খান বেরেলভীর (১৮৫৬-১৯২১/১২৭২-১৩৪০) মত কিছু স্বার্থলোলুপ পদলেহীশ্রেণীকে আহমদ রেজা খান ও তার অনুসারী বেদাতীরা ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করে বেড়ায় যে, এইসব দেওবন্দীরা ওয়াহাবীদের শিষ্য। এরা এবং ওয়াহাবীরা একই মতাদর্শের অনুসারী।

দুই জামাতের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং যোগাযোগ

বস্তুত দেওবন্দীরা ওয়াহাবীদের শিষ্যত্ব গ্রহণতো দূরের কথা বরং প্রথম দিকে অনেক দেওবন্দী আলেম তাদের সম্পর্কে না জানার কারণে তাদের বিরুদ্ধে বই-পত্র পর্যন্ত লিখেছেন। যারকিছুবর্ণনাএকটুপরেআসছে। শাহ ওয়ালিউল্লা এবং শাইখ ইবনে ওয়াহহাব একযুগের মানুষ হওয়াস্বত্ত্বেও তাদের মাঝে দেখা হওয়া তো দূরের কথা তাদের একজন আরেকজনকে জানতেন এমন কোন প্রমানও পাওয়া যায় না। শাহওয়ালিউল্লাহ১১৪২হিজরীতেহজ্বেরউদ্দেশ্যেমক্কা-মদিনায়যান।সেসময়শাইখইবনেওয়াহহাবনজদেছিলেন।তারপ্রভাবত খনমক্কা মদিনায়বিস্তৃতহয়নিএবংমুহাম্মদবিনসাউদতখনওতারহাতেবায়া তগ্রহনকরেননি।শাহসহেবেরআরবগমণেরপ্রায়একশবৎসরপর১৮২২খৃ ষ্টাব্দেসৈয়দআহমাদ শহীদরাহ. (১২০১-১২৪৬হি./১৭৮৬-১৮৩০খৃ) ওতারসঙ্গিরাহজ্বেযান।

শাইখইবনেওয়াহহাবতার৩০বৎসরপূর্বেইমৃত্যুবরণকরেনএবং১৮১ ৮সালের৬ইএপ্রিলতুর্কিসেনাপতিইব্রাহিমপাশারহাতেসাউদের পুত্রআব্দুল্লাহরআত্মসমর্পণেরমধ্যদিয়েওয়াহাবীদেরপতনহ য়।সৈয়দআহমদশহীদযখনহজ্বেযানতখনমক্কা-মদিনায়ওয়াহাবীদেরকোনচিহ্নওছিলনা।সুতরাংতারশিষ্যত্বগ্ রহনেওকোনপ্রশ্নইউঠেনা।এরপরেশাহসাহেবেরমৃত্যুর১০১বৎসর পরেদেওবন্দমাদরাসাপ্রতিষ্ঠিতহয়।
এইসময়েরমাঝেএইদুইদলেরপারস্পরিকসম্পর্কেরকোনযুগসূত্রপ াওয়াযায়না।কিন্তুপ্রথমেইংরেজরাএবংপরবর্তীতেবেদাতীরাএ ইঅপপ্রচারচালায়যে,
দেওবন্দীরা ওয়াহহাবী।
এইঅপবাদআরোপকরেতারাজনসাধারণেরমনেদেওবন্দীদেরপ্রতিঘৃন া সৃষ্টির অপপ্রয়াসচালায়।শায়খমুহাম্মদবিনআব্দুলওয়াহহাবেরঅনুসার ীকিছুকট্টরপন্থী
ওয়াহ্*হবীরকার্যকলাপেরকারণেযেহেতুসারাবিশ্বেরমুসলমান দেরঅন্তরেতাদেরপ্রতিঘৃনা জন্মে ছিলসেহেতুদেওবন্দীদেরকেওয়াহহবীঅপবাদদেওয়ারকারণেঅনেকস াধারণমানুষওদেওবন্দীদেরকেরাসূলওইসলামবিদ্বেষীএকটিভ্র ান্তদলমনেকরতেথাকে।অবশ্যসত্যান্বেষীমানুষেরকাছেবাস্ত বতাবেশীদিনঅস্পষ্টথাকেনি।
তাহলেদেখাযাচ্ছেযে, ইংরেজরাদেওবন্দীদেরইংরেজবিদ্বেষনীতির কারনে আর বেদাতীরা নিজেদের চাটুকারীতার নীতির কারনে এবং দেওবন্দীদের বেদাতবিরুধী ভূমিকার কারনে দেওবন্দীদের বিরুদ্ধে এহেন অপপ্রচার চালায় বস্তুত: তারা এক ঢিলে দুই পাখি শিকারের চেষ্টা করে। একসাথে দুটি হক জামাতের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা চালিয়ে যায়।

শাইখের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা এবং ওলামায়ে হক্বের উপর তার প্রভাব


শাইখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্*হব মৃত্যুবরণ করেন ১২০৬ হি. তথা ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে। শায়খের মৃত্যুর১২ বৎসর পর ১২১৮ হিজরীতে সাঊদ বংশের নেতৃত্বাধীন শায়খের অনুসারীরা মক্কা-মদীনার ওপর আক্রমন করে এবং বিদআত উচ্ছেদেরনামে এসব অঞ্চলে বিদ্যমান সাহাবীদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। তাদের এসব আচরণের কারণে বিশ্বমুসলিমের অন্তরে তাদের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাদের এসব আচরণকে পুঁজি করে তৎকালীন আরবের অন্যান্য গোত্রপতিরা শায়খের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার চালায়। অথচ শায়খের অনুসারীদের মধ্য থেকে কিছু অতিউৎসাহী মানুষই এভাবে সাহাবীদের কবরগুলিকে ধ্বংস করে। তিনি বেঁচে থাকলে এগুলি স্বীকৃতি দিতেন এমন কথা আমরা বলতে পারি না। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে এমন জোরেশোরে অপপ্রচার চলতে থাকে যে, হক্কানী উলামায়ে কেরামও তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি।

শায়খ আহমদ যাইনী দাহলান (মৃ. ১৩০৪. হি) যিনি তাঁর যুগে শাফেয়ী মাযহাবের সবচেয়ে বড় মুফতী বলে গণ্য হতেন। তিনি ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন।
বিশ্ববরেণ্য ফিকাহবিশারদ আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী র. (১১৯৮-১২৫২ হি./১৭৮৪-১৮৩৬ খৃ.) পর্যন্ত এসব প্রপাগাণ্ডায় প্রভাবিত হয়ে পড়েন এবং শায়খ ও তার অনুসারীদের সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেন। অথচ তিনি শায়খের কাছাকাছি সময়ের এবং কাছাকাছি অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।
তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ রদ্দুল মুহাতারের জিহাদ অধ্যায়ে শায়খের অনুসারীদেরকে খারেজী বলে আখ্যায়িত করেন এবং তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে বিভিন্ন ভিত্তিহীন কথা লিপিবদ্ধ করেন। আল্লামা শামী শত্রুদের অপপ্রচারে এতটাই প্রভাবিত ছিলেন যে, এই দলটি সম্পর্কে সামান্য জানার এবং বাঁচ-বিচার করারও প্রয়োজন মনে করেননি। শামী রহ. তাদের সম্পর্কে এতই অজ্ঞ ছিলেন যে, শায়খের নামটার ক্ষেত্রেও ভুল করে বসেন। তিনি লেখেন, খারেজী হওয়ার জন্য নিজেদের বিপরীত চিন্তার মানুষ সম্পর্কে কাফের হয়ে যাওয়ার ধারণা পোষনই যথেষ্ট। যেমন আমাদের যুগে আমরা আব্দুল ওয়াহহাবের অনুসারীদের মাঝে দেখতে পাই, যারা নজদ থেকে বেরিয়ে হারামাইনের ওপর আক্রমন করেছে। তারা হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী, কিন্তু তাদের সমস্যা হলো, তারা এরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, যারাই তাদের আকীদা-বিশ্বাসের বিরুধিতা করবে তারাই মুশরিক বলে গণ্য হবে।

এই ভিত্তিতেই তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারী আলিমদেরকে হত্যা করা হালাল মনে করেছে। আল্লাহ তাদের উপর ১২৩৩ হিজরীতে বিজয় লাভ করেছে। ফাতাওয়ায়ে শামী, খণ্ড:৬, পৃষ্ঠা ৪১৩ (মাকতাবায়ে যাকারিয়া দেওবন্দ থেকে মুদ্রিত)

একইভাবে আল্লামা কাজী শাওকানী (মৃ. ১২৫৫ হি.) এবং নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান কিন্নাওজী (১৮৩২-১৮৮৯) শায়খের কঠোর সমালোচনা করেন। অবস্থাদৃষ্টে যতদুর বোঝা যায় তাতে মনে হয় যে, বিরোধীরা শায়খের জীবদ্দশাতেই তাঁর বিরুদ্ধে
মিথ্যা বানোয়াট নানাগুজব ছড়িয়ে দেয়। শায়খ যখন এমন অপপ্রচারের খবর পেলেন এবং দেখতে পেলেন যে, আলিমরাও তার সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছে, তখন তিনি তাঁর ছাত্র আব্দুল আযীয আল হুসাইনকে একটি পত্র দিয়ে মক্কার আলিমদের কাছে পাঠালেন। তাতে তিনি এক জায়গায় নিজেদের সম্পর্কে লেখেন, আল্লাহর প্রশংসা। আমরা ইমাম আহমদ রহ.-এর অনুসারী; নতুন কিছু উদ্ভাবনকারী নই। আর আমি (শায়খ) আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা এবং তোমাদেরকে সাক্ষ্য রেখে বলছি যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দীনের উপরে আছি এবং আমি আহলে ইলমের অনুসরণ করি।


অন্য একটি পত্রে লিখেন, আল্লাহর জন্যই সকল প্রসংশা। আমি অনুসারী, উদ্ভাবক নই, আমার আকিদা এবং ধর্ম-বিশ্বাস সেটাই, যে আকিদা এবং ধর্ম বিশ্বাসের উপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত আছে। যার উপরে চার ইমাম এবং তার অনুসারীরা বিদ্যমান। মোটকথা তাওহীদের প্রতি আহবান এবং শিরক থেকে বাধা প্রদান ব্যতিত যা কিছু আমাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছেসব আমাদের উপর স্পষ্ট অপবাদ বৈ আর কিছু নয়। (মন্*জুর নোমানী রহ. লিখিত শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবকে খিলাফ প্রপেগাণ্ডে পৃ. ৫৭ থেকে গৃহিত।)

সাহারানপুরী রহ. ও মাদানী রহ. এর ভুল সংশোধন এবং বিবৃতি প্রদান


এভাবে শায়খ এবং শায়খের মৃত্যুর পরে তার ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ পত্র লিখে এবং পুস্তক রচনা করে তাদের বিরুদ্ধে ছড়ানো গুজব সমূহের উত্তর দেন। কিন্তু তাদের এসব লেখা বিরুধীদের অপপ্রচারের ভীড়ে হারিয়ে যায়। আর এসব অপপ্রচারের ফলে আমাদের দেওবন্দী ওলামায়ে কেরামও প্রভাবিত হয়ে পড়েন। দেওবন্দী মাছলাকের অন্যতম মনিষী খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহ. (১২৬৯-১৩৪৬হি./১৮৫২-১৯২৭ খৃ.) ১৩২৫ হিজরীতে তাছদিকাত কিতাবে, যেটি তিনি হারামাইন শারিফাইনের আলিমদের প্রশ্নের উত্তরে লিখেছিলেন, সেখানে তিনি ওয়াহহাবীদের আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাত থেকে খারিজ বলে মন্তব্য করেন। পরবর্তীতে তিনি বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত হোন। সুতরাং তিনি এই ঘটনার ২০ বৎসর পরে যখন ১৩৪৪ হিজরীতে মদিনায় হিজরত করে যান তখন তিনি পূর্বের মত থেকে ফিরে আসেন এবং লাহোরের তৎকালীন দৈনিক পত্রিকাতে তার বিবৃতি ছাপানো হয়। সেখানে তিনি স্পষ্টভাবে ওয়াহহাবীদের অনেক প্রশংসা করেন।
দেওবন্দের জন্য এক মনিষী শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ (১২৯৬-১৩৭৭ খৃ./১৮৭৯-১৯৫৭খৃ.) ১৯১০ সালে আশ-শিহাবুস সাকিব নামে একটি কিতাব লিখেন সেখানে তিনি ওয়াহহাবীদের সম্পর্কে লেখেন যে, আহলে আরব ওয়াহহাবীদেরকে ইহুদী-নাসারা, হিন্দু এবং অগ্নিপুজকদের চেয়ে ও অধিক ঘৃনা করে (পৃ. ৪৭) কিন্তু এ কিতাব লিখার ১৪ বৎসর পরে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শরীফ হুসাইনকে হটিয়ে মক্কা-মদিনার ক্ষমতা দখল করে নেয়।

বর্তমান সৌদী রাজবংশ যারা শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের অনুসারী ওয়াহহাবী ছিল। এর ফলে তাদের সম্পর্কে নতুন করে জানার সুযোগ হয়। সুতরাং তিনিও ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে জমিদার পত্রিকাতেই এক বিবৃতির মাধ্যমে তার পূর্বের থেকে ফিরে আসেন। (সূত্র: মন্*জুর নোমানী লিখিত শায়খকে খিলাফ প্রপেগাণ্ডে) পৃ. ৪১ এবং ৮২ পৃষ্ঠার সারসংক্ষেপ)

দেওবন্দী এবং ওয়াহহবীদের মাঝে মিল-অমিল প্রসংগএকত্ববাদের বিশ্বাসকে স্পষ্ট করন, কুরআন শরীফ থেকে তার প্রমান উপস্থাপন এবং তাওহীদের উলুহিয়াত ও তাওহীদে রুবূবিয়াতের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়, তাওহীদ ও সুন্নতের প্রতি আহবান, শিরক বিদাআতও রুসূমাতের বিরুধীতা, বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং অস্ত্রধারণ এবং নববী পদ্ধতিতে আল্লাহর এই জমীনে খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বান্তকরনে চেষ্টা তদবীর করা ইত্যাদি বিষয়ে দেওবন্দী মাছলাক এবং ওয়াহহবীদের মাঝে চমৎকার সাদৃস্য পাওয়া যায়। এর ফলে এমন ভ্রম হওয়া সম্ভব নয় যে, উভয় আন্দোলনের মাঝে কোন যোগসূত্র আছে। একারণেই অনেক বেদআতী শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ. (১১৯৩-১২৪৬ হি.)-এর তাকবিয়াতুল ইমান কে শাইখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের কিতাবুত তাওহীদের অনুবাদ বলে ফেলেছেন।
অথচ উভয় কিতাবের বর্ণনা ভঙ্গি এবং আঙ্গিক দ্বারা স্পষ্টতই প্রতিয়মান হয় যে, দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কিতাব। দুই কিতাবের রচনাশৈলী এবং বিণ্যাশের মাঝে সামান্যতম সাদৃশ্য পাওয়াও মুস্কিল। যদিও উভয় কিতাবের বিষয়বস্তু এবং বক্তব্য এক। এই দুই দলের জেহাদী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতিও অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ। একারণেই কোন শায়খের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ভারতে এসে ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। অথচ সৈয়দ সাহেব হজ্জে যান ১৮২২ খৃষ্টাব্দে। আর শায়খ ইবনে ওয়াহ্*হাব তার ৩০ বৎসর পূর্বে পরলোক গমন করেন। তাহলে তিনি শায়খের কাছে কীভাবে দীক্ষ গ্রহণ করলেন?

যাই হোক দেখা যাচ্ছেযে, মৌলিক বিষয়গুলিতে এই দুই দলের মাঝে তেমন কোন পার্থক্য নেই।তবে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ আকিদাগত বিষয়ে মতদ্বৈততা দেখা যায়। তবে তা তেমন বড় কিছু নয়। সে সব পার্থক্যের ভিত্তিতে হক্ব-বাতিল নির্নিত হয় না। যেমন-ওয়াহহাবীরা বলে থাকে রাসুলের রওজা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয নয়। নবী সা. এবং নেক বান্দাদের উসিলা দিয়ে দোয়া করা এবং রাসূলের রওজার কাছে উপস্থিত হয়ে সালাম জানানোর পরে রাসূলের কাছে শাফায়াত তলব করা, বুজুর্গদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ থেকে বরকত লাভ করাকে তারা বিদাআত মনে করে। এরূপভাবে রাসূলের শানে লিখিত কবিতায় রাসূলের কাছে সাহায্য প্রার্থনা এবং ফরিয়াদ জানানো, যা সাধারণত প্রতীকী এবং রূপক হয়ে থাকে তাও তাদের নিকট জায়েয নয়। আরেকটি বিষয়েও তারা কঠোরতা প্রদর্শন করে, সেটি হলো নামায তরককারীকে কাফের সাব্যস্ত করা।

এসব মাসআলায় দেওবন্দীরা ওয়াহাবীদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করে। আর আহলে ইলমের নিকট এ কথা সুস্পষ্ট যে, এসব মাসআলায় দেওবন্দী উলামায়ে কেরাম হকের উপর অধিষ্ঠিত রয়েছেন।(তথ্য সূত্র: মনজুর নুমানী লিখিত প্রপাগাণ্ডে পু. ৬৯-৭৬)

tariq
05-03-2016, 04:05 PM
দেওবন্দী-ওয়াহাবী তুলনামূলক বিচার এবং ওয়াহাবীদের সঠিক মূল্যায়ন

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাইখ ও তার অনুসারীরা আরবের আশপাশ অঞ্চলসমূহে সে সব কাজই করেছেন, যেগুলি ভারত বর্ষে শাওয়ালিউল্লাহ ও তার উত্তরসূরী দেওবন্দী আলিমরা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তারা একই কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। দুই ভ্থখন্ডে প্রবাহিত হয়েছে একই নদীর দুইটি ধারা। কিন্তু তাই বলে এই দুই জামাআতের মাঝে কোন পার্থক্য নেই এমনটি বলা যাবে না। শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. এর সংস্কার কার্যক্রমের যে ব্যপকতা আমরা লক্ষ্য করি তা নি:সন্দেহে ওয়াহাবীদের কর্মধারাতে অনুপস্থিত। যদিও তাদের বিশাল অবদান রয়েছে।
ওয়াহাবীদের বাস্তব অবস্থান নির্ণয় এবং সঠিক মূল্যায়ন ঠিক তাই হতে পারে, যা দেওবন্দের অন্যতম দীক্ষাগুরু হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (১২৪৪-১৩২৩ হি. ১৮২৯-১৯০৫ খৃ.) তার ফাতাওয়াতে উল্লেখ করেছেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন: মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবকে মানুষ ওয়াহাবী বলে। তিনি ভাল মানুষ ছিলো। শুনেছি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলো। হাদীসের উপর আমল করতেন। বিদাআত, শিরক থেকে বাধা দিতো। কিন্তু তাঁর স্বভাবে ছিল কঠোরতা। তা সত্ত্বেও তিনিও তার অনুসারীরা ভাল। তবে যখনই সীমা অতিক্রম করেছেন তখনই তাঁদের মাঝে ফাসাদ এসে গেছে। আকিদা সবার একই। আমলের মাঝে পার্থক্য বস্তুত হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী হাম্বলীল পার্থক্যের ন্যায়। (ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়্যাহ পৃ. ২৮০, মাকতাবায়ে থানবী দেওবন্দ))
এই সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বাক্যে যে কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন তা ওয়াহাবীদের বাস্তব অবস্থাকে আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেয়। পক্ষপাত এবং অতিরঞ্জন মুক্ত এই মূল্যায়ন নি:সন্দেহে এই জামাতের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ে যথোপযুক্ত এবং বাস্তবসম্মত।
সাধারণতভাবে বেদাআতীরা যে অর্থে ওয়াহাবী শব্দটিকে ব্যবহার করে থাকে অর্থাৎ ইসলামকে বিকৃতকারী, রাসূলের প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী, সে অর্থে দেওবন্দীরা যেমন ওয়াহাবী নয়, স্বয়ং ওয়াহাবীরাও সে সব অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বরং সত্যিকার ইসলামের খাদেম এবং রাসূলের প্রকৃত অনুসারী আজ সারা পৃথিবীতে এই দুই শিবিরেই সীমাবদ্ধ বললে ভুল বলা হবে না।
যদিও হক ও হক্কানিয়াতের ক্ষেত্রে দেওবন্দী এবং ওয়াহাবী উভয় জামাত প্রদী্*প্ত আদর্শ তুল্য, উভয় দলই কুরআন সুন্নাহর প্রচারকারী। দীনের খাদেম এবং ইসলামের প্রকৃষ্ট দাঈ। তথাপি দেওবন্দীদের খোদাভীতি, রাসূলভক্তি, আত্মশুদ্ধি, তাসাউফচর্চা এবং সালাফ প্রীতি; ইসলামের সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণের সুস্থ ভাবধারা রক্ষায় তাদের ব্রত এযুগে তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান। ইফরাত ও তাফরীত দুই প্রান্তিকতার মাঝামাঝি এতেদাল এবং মাধ্যমপন্থা ও ভারসাম্যপূর্ণ আদর্শই তাদের শিআর বা পরিচয়, যে কষ্টি পাথরে ওয়াহাবীরা পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছে তা বলা যাবে না।
যথার্থ বলেছেন সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ তারীখে দাওয়াত ও আযীমাতে। তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেই এই সন্দর্ভ শেষ করছি।

নদভী র.-এর বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন


মাওলানা আলী মিয়াঁ নদভী রহ. ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব এবং দেওবন্দীদের আদর্শিক নেতা শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ. উভয়ের মাঝে তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে বলেন, তাওহীদের আকীদা স্বচ্ছ ও স্পষ্টকরণ, কুরআন মাজীদ থেকে তার প্রমান উপস্থাপন, তাওহীদের উলুহিয়াত এবং তাওহীদে রুবূয়িাতের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়ের সম্পর্ক যতদূর, সে সব ক্ষেত্রে শাহওয়ালিউল্লাহ এবং শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের চিন্তা-চেতনা এবং বিশ্লেষণে বড় সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু শাহ সাহেবের কর্মের বৃত্ত এবং তার সংস্কার মূলক ইসলাহী কাজের ময়দান তার চেয়ে অনেক বেশী প্রশস্ত। সেখানে শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ.-এর কর্মকাণ্ডে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন, ইসলামী চেতনায় নবায়ন শরীয়তের মূল লক্ষ্য ও গূঢ়তত্ত্ব আবিস্কার, শরীয়ত এবং ইসলামী শিক্ষাকে গোছালোভাবে এবং পরিপূর্ণরূপে উপস্থাপনের মতো ইলমী কারনাম এবং ইলমী স্থবিরতা দূরীকরণ এবং ফিকহী মাযহাবসমূহের পক্ষপাতদুষ্টতার সংশোধন, আকল ও নকলের মাঝে সমন্বয় সাধন এবং ফিকহী মাযহাবসমূহের মাঝে সমন্বয়ের মত বিশ্লেষণধর্মী গবেষণালব্ধ কাজ; হিন্দুস্তানে ইসলামী নেতৃত্বে সংরক্ষণের চেষ্টা, আত্মশুদ্ধি এবং এহসানের স্তরে পৌছার দাওয়াত ও তার শিক্ষাদান এবং কর্মঠ উপযুক্ত মানুষের তরবিয়ত এসকল বিষয় তার কর্ম মিশনের অন্তর্ভূক্ত ছিল।
এসব কিছুর পাশাপাশি শাহ সাহেবের এখানে ইকবালের ভাষায় হিজাযী বালুকাস্তুপ (তথা নির্মল তাওহীদের শক্ত জমিনে) জমজমের সুমিষ্ট পানি প্রেম ভালবাসা এবং নম্রতা কোমলতার দুধের নহর) ও আছে, যা শাহ সাহেবের বিশেষ পরিবেশ , তরবিয়ত এবং তাসাউফ ও সুলূকের ফল।
এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে শাহ সাহেব এবং শায়খের মাঝে তুলনা করা এবং তাদের উভয়ের মাঝে সাদৃশ্য-মতৈক্য অন্বেষণ মোটেও যোক্তিক এবং বাস্তবধমী মনে হয় না। [তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত, খ.৫, পৃ: ৩৯৭ ইষৎ পরিবর্তিত এবং সংক্ষেপিত]